PO IG

W dniu 22.05.2014 r. zawarto umowę o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym nr: POIG.06.05.02-00-533/13-00

Nazwa Projektu:

Odkrywaj Świat z marką STAG - ekspansja firmy AC SA na rynek Algierii.

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dnia 30.06.2010 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych" w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki ,osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Centrum Badawczo-Rozwojowe