RPOWP 1.2.1 Aktualności

program RPOWP

W dniu 30.08.2017 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

„Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Tablica Fundusze Europejskie Program Regionalny

Cel bezpośredni Projektu - Rozwój Centrum B+R Spółki poprzez nabycie niezbędnej infrastruktury badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) oraz realizacja innowacyjnych projektów B+R związanych z wykorzystaniem instalacji autogaz w maszynach rolniczych.