Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.469.695,75 zł, i obejmuje łącznie 9.878.783 akcji.

Akcjonariat - stan na 02.04.2019

 

Akcjonariat - stan na 02.04.2019

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na dzień przekazania raportu Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na dzień przekazania raportu
PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE 894.348 9,05% 
WIM sp. z o.o. 757.799 7,67%
WASKULIT FIZ 707.151 7,16%
Dariusz Kowalczyk 549.835 5,57%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 518.304 5,25%
Pozostali akcjonariusze 6.451.346 65,30%
Razem 9.878.783 100,00%